ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 58624/9.8.2019 (ΑΔΑ: 78ΜΦ465ΧΘ-ΓΘΠ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ _ΑΡ.ΠΡΩΤ 82575_20_11_2019