ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ_Ν.4623_ΦΕΚ134/9-8-2019_ΑΡΘΡΟ 1-12 ΑΛΛΑΓΕΣ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», ΑΡΘΡΟ 3 (παρ.ιβ’) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ , ΑΡΘΡΟ 14 (παρ.1,2,3) ΤΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Ν_4623_fek_a_134_2019