ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ -ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ Ν.4071/2012_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ _ΣΧΕΤ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37/28_5_2012

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ_ΕΓΚΛΥΚΛΙΟΣ 37_2012